Yksityisyyden suoja

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:  (Pussikauppa.com)

Sähköposti: info@pussikauppa.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia verkkosivustolla www.pussikauppa.com vierailevien käyttäjien henkilötietoja: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakaspalautteen tiedot, sekä mahdolliset asiakastoiveet.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tarjoaa verkkosivuillaan nikotiinipussien etämyyntiä, sekä käsittelee henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa kuten: tilastointi, palvelun kehittäminen ja asiakasviestintä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia tietoja, jotka voivat olla yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön ja muodostaa siten henkilötietoja.

 • Etunimi ja Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite
 • Postinumero, ja postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Asiakasviestintään ja yhteydenottoihin liittyvät tiedot, sekä tiedot reklamaatioista ja asiakaspalautteista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ostosten yhteydessä täytettävällä lomakkeella, tai asiakkaan yhteydenottolomakkeen kautta.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen järjestelmään. Järjestelmään on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat asiakastietoja tilausten -tai asiakasviestinnän hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Henkilötietoja käsitellään Euroopan GDPR-asetusten mukaisesti.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Pussikauppa.com ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle tahoille. Pois lukien toimivaltaiset viranomaiset, joilla on lainmukaan oikeus tietojen saantiin.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se katsotaan olevan tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
Henkilötietoja voidaan säilyttää maksimissaan 5 vuotta sen jälkeen kun asiakas on tehnyt tilauksen tai luovuttanut tietonsa uudelleen Pussikauppa.comille.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä.
 • Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot.
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä.
 • Vaatia henkilötietojensa poistamista.
 • Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
 • Vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu.
 • Saada henkilötietonsa koneella luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle.
 • Pussikauppa.com käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
 • Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Pussikauppa.com voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan käsittelypyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Pussikauppa.com voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta siihen sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, tai sen Euroopan Unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti (GDPR).

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: info@pussikauppa.com

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Tietosuojaselostetta muokattu viimeksi 17.7.2023.

Shopping Cart